Ερευνητικές εργασίες σχετικές με τη θεματολογία του 14ου Συνεδρίου μπορούν να υποβληθούν στα ελληνικά ή στα αγγλικά και η έκτασή τους δεν πρέπει να ξεπερνά τις 3.000 λέξεις.

Τελική προθεσμία υποβολής των εργασιών: 23 Νοεμβρίου 2018.
Οι εργασίες θα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας του συνεδρίου: info@healthpolicycongress.gr

Επιτροπή αξιολόγησης εργασιών
Αρμόδια για τη διαδικασία είναι η Επιτροπή Αξιολόγησης και Βράβευσης Ερευνητικών Εργασιών του 14ου Συνεδρίου, με πρόεδρο τον καθηγητή Θεόδωρο Κωνσταντινίδη, Ιατρική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη.

Κριτήρια αξιολόγησης εργασιών

  • Σημασία και σκοπιμότητα της μελέτης
  • Πρωτοτυπία
  • Συμβολή στην επιστημονική γνώση και μεθοδολογία
  • Βιβλιογραφική τεκμηρίωση
  • Αρτιότητα της μεθοδολογίας
  • Συνεισφορά στη βελτίωση του συστήματος υγείας

Οδηγίες σύνταξης